LUMYD - Ľudia, mýty & dejiny

Admin, 2020-10-26 18:02:00

Základné informácie o zameraní webu a jeho autoroch.

O projekte

Ľudia, mýty & dejiny je československý projekt zameraný na popularizáciu dávnej histórie, vedy a kritického myslenia. Patrí medzi projekty vedecko-popularizačného občianskeho združenia In Vivo

 

Projekt má dva ciele. Snaží sa v spolupráci s výskumníkmi rozširovať povedomie o najstarších dejinách (predovšetkým strednej) Európy – o pôvode a vývoji kultúr a tradícií (mýtov, božstiev, zvyklostí) relevantných pre túto oblasť. 

 

Druhým cieľom je osveta zameraná na kritické myslenie v kontexte vedeckého poznania, poukazujúca na odlišnosti medzi vedou a prekrúcaním vedy (pseudovedou) rôznymi šarlatánmi a konšpiračnými teoretikmi. 

 

Redakcia a autori

Šéfredaktor Dušan Valent vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a pôsobí ako popularizátor vedy – vedecký publicista a lektor interaktívnych náučných prednášok pre deti a mládež. Zakladal a v rokoch 2012-2018 viedol In Vivo magazín zameraný na popularizáciu vedy, vedeckej gramotnosti a kritického myslenia. V spolupráci s archeológom Pavlom Jelínkom sa príležitostne venuje výskumu mytológie doby bronzovej. 

 

Zástupca šéfredaktora Pavel Horký je študentom histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého. Hlavným predmetom  jeho záujmu sú raní Slovania medzi 6. a 8. storočím. Vo voľnom čase sa venuje rekonštrukcii života v avarsko-slovanskej kontaktnej zóne v ôsmom storočí.

 

Obdorný redaktor Pavol Jelínek, PhD. pracuje ako archeológ v Slovenskom národnom múzeu. Špecializuje sa na náboženstvo doby bronzovej a jeho prejavy v hmotnej kultúre.

 

Redaktor Jan "Dorian" Korda je amatérsky bádateľ v oblasti dejín náboženstva. Predovšetkým sa zaoberá indoeurópskymi náboženstvami, dejinami ezoterizmu a novopohanstva, a koreňmi západnej kultúry všeobecne.

 

David Hons je doktorand a odborný pracovník Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovej univerzity v Brne, v Muzeu Brněnska sa venuje zoznamovaniu verejnosti s archeológiou. Zaujíma sa o neolit, eneolit a dobu bronzovú.

Lucie Hotová vyštudovala archeológiu a pracuje ako regionálny historik umenia a numizmatiky v klatovskom Vlastivednom múzeu Dr. Hostaše. Zaujíma sa o vývoj náboženstva a umenia, za obzvlášť zaujímavé považuje dejiny animizmu a tému christianizácie Európy. 

Juraj Littva, PhD. vyštudoval geológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a pracuje pre Správu slovenských jaskýň. Okrem geológie sa zaujíma predovšetkým o históriu, maľovanie miniatúr a Warhammer 40 000.

Andrea Námerová, PhD. vyštudovala odbor latinčina - starogréčtina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorát získala na FF Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia. Venuje sa predovšetkým archeológii Skýtov v severnom Čiernomorí, ich kontaktom s okolitým svetom a ich obrazu v gréckej antickej literatúre.

Mária Valigová študuje klasickú archeológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Zaujíma sa o problematiku postavenia žien v praveku a staroveku. Vo voľnom čase sa venuje štúdiu histórie a archeológie Vysokých Tatier a Polynézie.

 

Poďakovanie za odbornú spoluprácu

Za systematickú pomoc – množstvo konzultácií, cenných rád a sprístupnenie ťažko dostupnej vedeckej literatúry – autor ďakuje historickej jazykovedkyni a indoeuropeistke Barbore Machajdíkovej, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave a Lucii Benedikovej, PhD. z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

 

Na príprave článkov sa v pozícii odborných konzultantov taktiež podieľali: David Cielontko, PhD. z Filozofického ústavu Českej akadémie vied, Jakub Godiš, PhD. z Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, Branislav Kovár, PhD. z Archeologického ústavu SAV v Nitre, prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. Martin Pukanec, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Jana Mellnerová Šuteková, PhD. z UK v Bratislave, Peter Tóth, PhD. z Masarykovej univerzity v Brne, doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD. z Ústavu pre klasickú archeológiu UK v Prahe, Peter Demján z Archeologického ústavu AV Českej republiky, doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre, paleontológ Csaba Tóth zo Stredoslovenského múzea, Pavol Bobek PhD., Dominika Oravkinová PhD., Anita Kozubová PhD. (všetci z Archeologického ústavu SAV v Nitre), Doc. Peter Karpinský PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, Barbora Lofajová Danielová z Oravského múzea Pavla O. Hviezdoslava, Peter Bisták z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Ondrej Pelech PhD. z Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. 

 

Mnohí ďalší prispeli doplňujúcimi vyjadreniami k jednotlivým článkom. Ich mená sú uvedené v predmetných príspevkoch.

 

Poďakovanie za finančnú podporu

Za podporu obzvlášť ďakujeme advokátskej kancelárii Petra Serinu:

 

[reklama]

 

Chod projektu ďalej podporili:

 

Pavel Andriš, Lukrecie von Asche, Jiří Březina, Miron Breznoščák, Vlado Dlhý, Vlado Gábor, Maroš Gašparík, Stanislav Gubančok, Martin Hrkút, Michal Kalata, Martin Kankula, Tibor Lieskovský, Stanislav Malecký, Matúš Novotňák, Pavol Jablonický, Pavol Jelínek, Martin Loukota, Gabriel Lukáč, Peťo & Kristínka, Richard Martinusík, Matúš Novanský, Matúš Novotňák, Štefan Olšav, Radovan Revúcky, Marek Rybár, Pavol Satko, Věra Růčková, Jan Sifra, Arpád Soltész, Ladislav Šubovič, Martin Truchlý, Terézia Vangľová, Lukáš Varecha.

 

Kontakt

dus.valent@gmail.com

 


Komentáre:
Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri