Úvaha o zániku zabudnutých miest doby bronzovej

Obdobie prelomu staršej a strednej doby bronzovej je vnímané ako obdobie kolapsu spoločnosti. Za týmto pohľadom stojí nepriestrelný argument o zániku opevnených centier.

Admin, 2024-03-30 11:21:00

Obří hrad na Šumavě – pevnost pokladů nebo místo pro život bohů?

Málokteré české hradiště dokázalo zamotat badatelům hlavu takovým způsobem jako Obří hrad u Kašperských Hor.

Lucie Hotová, 2024-02-28 15:56:00

Stálo pod Starou pevnosťou v Komárne eneolitické opevnenie?

V posledných dvoch desaťročiach sa na Slovensku dá robiť archeológia aj v súkromnom sektore. Komerčné archeologické výskumy sa realizujú väčšinou predstihovo alebo popri prebiehajúcich stavebných, či ťažobných prácach. Skrátka, kde je potreba niečo vykopať a pamiatkový úrad danú akciu vyhodnotí ako ohrozenie kultúrneho dedičstva, predpíše na ňu archeologický dohľad alebo výskum. Na jednom takomto predstihovom výskume som sa podieľal na jeseň v roku 2009, keď som pôsobil v SAHI o. z., v Starej pevnosti v Komárne. Išlo o zaujímavý výskum najmä preto, že jeho terénna časť priniesla z vedeckého hľadiska nečakané a pozoruhodné výsledky.

Pavol Jelínek, 2024-01-25 10:08:00

Ako vyzerá obchod a výmena v archaických spoločnostiach?

Obchod a výmena sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej spoločnosti a nesú ekonomický a sociálny význam. V našej spoločnosti prevláda obchod za účelom bezprostredného hmotného zisku. V archaických spoločnostiach však obchod a výmena nadobúdajú širokú varietu foriem, významov a motivácií.

Admin, 2024-01-23 10:46:00

Panonie v ohni: Jak francké neúspěchy stvořily Velkou Moravu?

Poté, co kagan nedokázal čelit prvnímu franckému útoku, se Avarský kaganát propadl do chaosu. Další dvě francká tažení vedla k tomu, že se avarská říše stala alespoň teoreticky součástí království Karla Velikého. Získat faktickou kontrolu nad tímto územím však bylo mnohem obtížnější.

Pavel Horký, 2023-12-21 07:00:00

Jak na rekonstrukci oděvu doby bronzové?

Poznávání pravěké minulosti představuje extrémně komplexní proces, který je složen z velkého množství kroků, postupů a metod, jež nám ve výsledku mohou poskytnout hrubé obrysy daného období.

Admin, 2023-12-13 00:13:00

Minojci, „Chatto-sumeri“ a záhada predindoeurópskeho osídlenia Európy

Slávna minojská civilizácia vyrástla z koreňov, ktoré nie sú obmedzené len na Krétu. Archeologické nálezy ukazujú, že v treťom tisícročí pred n. l. môžeme v celom egejskom priestore a dokonca i v západnej Anatólii uvažovať o pomerne jednotnej materiálnej kultúre.

Dušan Valent, 2023-11-13 00:36:00

Výpoveď výnimočného pravekého „pokladu“: Ochranná mágia a ochranný mýtus doby bronzovej?

Nedávno sme s kolegami v SNM Archeologickom múzeu vyhodnotili a spracovali jeden depot – poklad z mladšej doby bronzovej (1300-1000 pred n. l.). Jeho súčasťou boli aj šperky a súčasti každodenného odevu, ktoré dovoľujú nahliadnuť do myšlienkového sveta nositeľov kultúr popolnicových polí (určite sa nazývali menej krkolomne), novým, netradičným spôsobom.

Pavol Jelínek, 2023-11-04 08:59:00

Krev pro čtyřhlavého boha: Lidské oběti u polabských Slovanů

Jen málokterý aspekt jakéhokoli náboženství je tak citlivé téma jako lidské oběti. V souvislosti se Slovany je v raném středověku většinou opomíjeno, přitom však minimálně v Polabí tvořilo důležitou součást jejich náboženství.

Pavel Horký, 2023-10-31 07:00:00

Hradiště Hradec u Levína – neobydlená pevnost nebo keltská solární svatyně?

Archeolog Jindřich Šteffl představuje pozoruhodnou lokalitu, která (pravděpodobně) sloužila prvním Keltům.

Admin, 2023-10-23 09:11:00

Prísny otec, vrúcny matkin brat: Poháňala šírenie Indoeurópanov špecifická rodinná štruktúra?

Ako vyzerali rodiny raných Indoeurópanov? Výsledky genetických a izotopových štúdií z posledných dvoch dekád, ako aj závery, ku ktorým sa dopracovala historická jazykoveda v priebehu posledných dvoch storočí, naznačujú, že fungovali spôsobom, ktorý by bol modernému človeku čiastočne povedomý, no zároveň čiastočne celkom cudzí.

Dušan Valent, 2023-10-15 10:27:00

CSI doba bronzová: Brutálna vražda pravekého vládcu ako nevydarený puč?

Skutok zrejme spáchala osoba blízka zavraždenému, uvažujú bádatelia.

Dušan Valent, 2023-10-08 11:40:00

Pece, polozemnice a poháry, aneb bydlení ve slovanském domě

Lidské dějiny nejsou jen přehledem velkých událostí a činů „velkých“ lidí. Jsou také souhrnem každodenních zkušeností zcela obyčejných lidí, kteří v minulosti museli řešit podobné problémy jako my dnes, tedy i bydlení. A jak tento problém vyřešili raní Slované?

Pavel Horký, 2023-10-05 07:00:00

Do hrobu naňho hodili zabité dieťa, na ďalších ležal: Koho pochovali v masovom hrobe z Nitry?

Do zásobnej jamy pozoruhodným spôsobom uložili päť ľudí.

Pavol Jelínek, 2023-09-26 08:47:00

Kořist a přepady: Válečnictví dolnodunajských Slovanů

Pro východořímské vojevůdce byli Slované národem sídlícím v neprostupném terénu, který nejraději útočí ze zálohy. V souvislosti jejich způsobem boje se proto často skloňuje přívlastek „partyzánský“. Je však skutečně na místě jej používat?

Pavel Horký, 2023-05-31 16:22:00

Kto obýval strednú Európu pred Keltmi, Germánmi a Slovanmi? Indície zabudnutých etník praveku

Strednú Európu zasiahlo počas prvého tisícročia nášho letopočtu viacero expanzií etnojazykových [1] skupín. Kelti, neskôr Germáni a napokon Slovania sa šírili – tak sa zdá – kombináciou väčších či menších migrácií a asimilácie pôvodného obyvateľstva. Lenže čo bolo predtým?

Dušan Valent, 2023-05-11 14:10:00

O lucích a koních: Avarské válečnictví v šestém a sedmém století

S vojenskými dějinami střední Evropy jsou spojeni nomádi a jejich ničivé nájezdy a válečné lsti. Avaři nejsou v žádnou výjimkou, jejich vojenské umění se však netěší moc velké pozornosti. Jaké skutečně bylo?

Pavel Horký, 2023-04-11 20:47:00

Ko**t a p**a u Praindoeurópanov? Prapôvod slovanských a anglických vulgarizmov

Praindoeurópčina neslúžila iba na chválenie božstiev a oslavovanie skutkov mocných hrdinov. Praindoeurópania si čas od času taktiež zanadávali.

Dušan Valent, 2023-04-01 10:01:00

Prusové - poslední skuteční pohané Evropy? Deiwas, Patrimpo-Perkunas-Pattolo a ti další

Počátek třináctého století - století hříchu a odpuštění. Kostelní zvony svolávají na mši do božích chrámů Kristovy věrné ovečky a mnohé farnosti se snaží získat nákupem svatých ostatků status poutního místa. Na některé z nich se poutníci budou vydávat i tisíce kilometrů daleko. Církev vládne Evropě a vštěpuje jí hluboko do podvědomí její zásady. Existuje však jedna oblast, kde místo dýmu kadidla se k nebesům vznáší dým z hořících dubových polínek na počest Perkunase.

Lucie Hotová, 2023-03-30 13:15:00

Vzývali proti nemu bohov: Renegát a pokoriteľ kráľov Pijamaradu

Chetitské písomnosti z 13. storočia pred n. l. spomínajú pozoruhodnú postavu: záškodníckeho vojenského vodcu a možno princa v exile menom Pijamaradu. Panovníci chetitskej ríše proti nemu opakovane vyslali vojsko, vzývali na pomoc nadprirodzené sily a dokonca mu núkali kráľovstvo. Všetko márne. Veľmoža, ktorého niektorí bádatelia označili za „úhlavného nepriateľa Chetitov“, nezastavili štyri desaťročia.

Dušan Valent, 2023-02-23 08:24:00

V čem se mýlil hrdina Nik: Trochu jiné vztahy mezi Slovany a Avary

Již od dob Eduarda Štorcha a jeho románu Hrdina Nik byla představa Avarů jako bezcitných a hamižných darebáků hluboce zakořeněná v historickém povědomí české a slovenské veřejnosti. Celé generace vyrostly na vyprávění o slovanském povstání vedeném franckým kupcem Sámem, a i když se z jejich paměti vytratily detaily původního Štorchova příběhu, to hlavní zůstalo skryto kdesi hluboko na samé hranici historických vědomostí. Jistota, že to Avaři byli ti zlí.

Pavel Horký, 2023-02-13 19:30:00

Čítanie znakov na pravekej keramike: O živej vode

Pri štúdiu pravekých symbolov je až podivuhodné to, ako majú niektoré jednoduché znaky svoj symbolický význam prakticky nezmenený naprieč kultúrami a tisíckami rokov. V nasledujúcom článku si predstavíme ďalší z nich.

Pavol Jelínek, 2023-02-02 10:30:00

Praveká pevnosť mŕtvych: Záhada opevnenej osady v Nižnej Myšli

Znepokojivé otázniky zo staršej doby bronzovej.

Dušan Valent, 2022-12-02 20:17:00

Čítanie pravekých znakov: O pravekých brezových artefaktoch a prenose symbolického významu

Okrem bežnej vody z potokov a prameňov sa ľudia už v neolite naučili používať aj filtrovanú vodu zo studní. O studňu je však potrebné starať sa, aby voda v nej ostala čistá a pitná. Ako si ukážeme nižšie, nie vždy sa to naším predkom darilo.

Pavol Jelínek, 2022-11-17 20:13:00

Zrada a obléhací stroje: Hradiště Polabských Slovanů v boji

Pozůstatky slovanských hradišť budí i dnes obdiv a často vzbuzují i otázku, jak se takové hradiště dobývalo nebo naopak bránilo. Odpověď nám můžou poskytnout válečné akce vedené ve dvanáctém století na území Polabských Slovanů.

Pavel Horký, 2022-10-12 07:00:00

Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri