Vzývali proti nemu bohov: Renegát a pokoriteľ kráľov Pijamaradu

Chetitské písomnosti z 13. storočia pred n. l. spomínajú pozoruhodnú postavu: záškodníckeho vojenského vodcu a možno princa v exile menom Pijamaradu. Panovníci chetitskej ríše proti nemu opakovane vyslali vojsko, vzývali na pomoc nadprirodzené sily a dokonca mu núkali kráľovstvo. Všetko márne. Veľmoža, ktorého niektorí bádatelia označili za „úhlavného nepriateľa Chetitov“, nezastavili štyri desaťročia.

Dušan Valent, 2023-02-23 08:24:00

V čem se mýlil hrdina Nik: Trochu jiné vztahy mezi Slovany a Avary

Již od dob Eduarda Štorcha a jeho románu Hrdina Nik byla představa Avarů jako bezcitných a hamižných darebáků hluboce zakořeněná v historickém povědomí české a slovenské veřejnosti. Celé generace vyrostly na vyprávění o slovanském povstání vedeném franckým kupcem Sámem, a i když se z jejich paměti vytratily detaily původního Štorchova příběhu, to hlavní zůstalo skryto kdesi hluboko na samé hranici historických vědomostí. Jistota, že to Avaři byli ti zlí.

Pavel Horký, 2023-02-13 19:30:00

Čítanie znakov na pravekej keramike: O živej vode

Pri štúdiu pravekých symbolov je až podivuhodné to, ako majú niektoré jednoduché znaky svoj symbolický význam prakticky nezmenený naprieč kultúrami a tisíckami rokov. V nasledujúcom článku si predstavíme ďalší z nich.

Pavol Jelínek, 2023-02-02 10:30:00

Praveká pevnosť mŕtvych: Záhada opevnenej osady v Nižnej Myšli

Znepokojivé otázniky zo staršej doby bronzovej.

Dušan Valent, 2022-12-02 20:17:00

Čítanie pravekých znakov: O pravekých brezových artefaktoch a prenose symbolického významu

Okrem bežnej vody z potokov a prameňov sa ľudia už v neolite naučili používať aj filtrovanú vodu zo studní. O studňu je však potrebné starať sa, aby voda v nej ostala čistá a pitná. Ako si ukážeme nižšie, nie vždy sa to naším predkom darilo.

Pavol Jelínek, 2022-11-17 20:13:00

Zrada a obléhací stroje: Hradiště Polabských Slovanů v boji

Pozůstatky slovanských hradišť budí i dnes obdiv a často vzbuzují i otázku, jak se takové hradiště dobývalo nebo naopak bránilo. Odpověď nám můžou poskytnout válečné akce vedené ve dvanáctém století na území Polabských Slovanů.

Pavel Horký, 2022-10-12 07:00:00

Nuristánci a poslední ostrůvek „pohanství“ v moři islámu: V co věřili obyvatelé Země světla?

V třetí, málo známe větve Indoíránců, se zachovala řada archaických prvků jazyka i náboženství.

Jan "Dorian" Korda, 2022-09-22 08:43:00

Náčelníci s rozdrvenými hlavami: Ľudia vŕbového listu – najnásilnejší „ľud“ slovenského a moravského praveku?

Pred približne 4300 rokmi prenikli z dnešného južného Poľska na Moravu a západné Slovensko potomkovia nositeľov kultúry so šnúrovou keramikou, ktorej expanzia v prvej polovici 3. tisícročia pred n. l. sa spája so šírením „stepných génov“ a indoeurópskych jazykov. Novousadlíci priniesli odlišné pohrebné zvyklosti ako aj militantnú ideológiu.

Dušan Valent, 2022-09-12 10:03:00

Herakles z Dolních Dunajovic a synové vlčice z Nových Zámků: Příběhy avarských nákončí

Talentovaní avarští řemeslníci po sobě zanechali velké množství opaskových nákončí, jimiž se zdobila elita jejich říše. Při své práci čerpali inspiraci z mýtů. Jaké příběhy však Avaři mohli znát a použít na ozdobu svých opasků?

Pavel Horký, 2022-09-06 07:00:00

A co Árjové? Počátky Indoíránců a zrození rasového mýtu

Když během 18. století Britové začínali postupně ovládat Indii, neměli tušení, co jim nadvláda nad touto zemí přinese. Mohli očekávat bohatství, moc a prestiž, ale získali mnohem více. „Klenot Koruny“, jak byla později Indie nazývána, totiž Britům, a nejen jim, přinesl novou identitu. Roku 1786 si William Jones, právník bengálského nejvyššího soudu, všiml, že latina, řečtina, sanskrt, ale také gótština, perština a keltské jazyky jsou si pozoruhodně podobné a sdílí tak pravděpodobně společného předka. Tak se zrodila myšlenka indoevropské jazykové rodiny a Britové, společně s ostatními evropskými národy, našli nové příbuzné ve starobylých národech Indie a Íránu.

Jan "Dorian" Korda, 2022-08-18 09:50:00

Jak vypadal duchovní svět starých lovců-sběračů? Anebo: Animismus – posvátnost sámské přírody a její obětiště?

Úvod do světa animismu a podoba posvátných míst přírody i lidí.

Lucie Hotová, 2022-08-11 11:26:00

Úsvit pravěkých pevností: Hradiště velatické kultury

Doba bronzová byla v mnoha ohledech unikátní. Rozvíjela se společnost, metalurgie bronzu dosáhla nebývalých rozměrů a setkáváme se s přítomností elit, které ovládaly obchod s mědí, cínem a dalšími luxusními surovinami a zbožím. Celá Evropa byla propojena sítí obchodních cest. Součástí tohoto světa byly i hradiště.

David Hons, 2022-08-04 08:57:00

Molpír a jeho skaza – bolo to inak (?): Nový pohľad na slávne praveké hradisko

Hradisko ľudožrútov? Svätyňa, kde krvilačným bohom obetovali malé deti? Zánik v dôsledku medzikmeňových bojov? Rozmetané „kniežacie sídlo“? Na pravú mieru uvádzame 5 rozšírených omylov a zastaraných informácií o dominantnej „pevnosti“ severozápadu Karpatskej kotliny počas staršej doby železnej.

Dušan Valent, 2022-07-26 04:20:00

„Valkýry“ z doby bronzovej? Ochranní duchovia od kolísky až za hrob vo svetle pravekých artefaktov

Zo švédskej lokality Lysekil – Backa Brastad pochádza z doby bronzovej zaujímavý skalný obraz. V triadickej kompozícii sú na ňom zobrazené tri vtáky s dlhými nohami, ale krátkymi zobákmi, netypickými pre brodivé vtáky. Stoja pred ležiacou ľudskou postavičkou, ktorá je podľa proporcií v pomere k vtákom oveľa menšia. Nastávajú otázky. Ide o dieťa? Mŕtvolu? Čo by mohol tento obraz vyjadrovať?

Pavol Jelínek, 2022-07-21 10:25:00

Nie je tvrdosť ako tvrdosť: Pohľad geológa na záhady kamenárstva starovekých Egypťanov

Ako dokázali starovekí Egypťania opracovať kamene? Odpoveď je jednoduchá - čerpali z milióny rokov starej tradície. Nálezy prvých kamenných nástrojov svojim vekom (3,3 milióna rokov) dokonca predchádzajú prvé nálezy pozostatkov rodu Homo [1]. Bazalty a fonolity, z ktorých sa tieto najstaršie kamenné nástroje zhotovovali, patria medzi veľmi pevné horniny. Napriek tomu (či skôr práve preto) si ich naši predchodcovia vybrali ako materiál na nástroje.

Juraj Littva, 2022-06-01 09:06:00

Egyptológ: Život staroegyptských metalurgov musel byť krátky a neradostný

Aké účinné boli nástroje starovekých Egypťanov a čo o nich vieme? Odpovedá archeológ a egyptológ Martin Odler, ktorá na rozdiel od „tradičných“ archeológov skúma nielen tvary, ale aj chemické a fyzikálne vlastnosti dávnych artefaktov.

Dušan Valent, 2022-05-16 19:44:00

Soumrak avarské moci: Francko-avarské války mezi roky 791-796

Na sklonku osmého století se pozornost franckého krále Karla Velikého obrátila na východ do zemí v povodí Dunaje. Po krátké diplomatické předehře následovala série tažení, která nakonec vedla k zániku Avarského kaganátu.

Pavel Horký, 2022-05-10 18:48:00

Sámové – okno do světa mezolitiků? Čásť první: Kdo jsou Sámové (Laponci)?

Laponsko (Sápmi) se rozprostírá přes severní část celého skandinávského kontinentu a zasahuje až na ruský poloostrov Kola. Lingvisticky spadají Sámové do ugrofinské jazykové skupiny.

Lucie Hotová, 2022-05-02 11:04:00

Egyptské pyramídy – odkiaľ vieme, ako a kvôli čomu ich postavili? II. Výpoveď archeológie

Pokiaľ sa „tajomstvá pyramíd“ snažíte odhaliť na základe seriózneho výskumu, a nie fantastických špekulácií, okrem staroegyptských písomných prameňov a vyobrazení, ktorým sme sa venovali nedávno, sa môžete oprieť aj o množstvo archeologických zistení.

Dušan Valent, 2022-04-25 12:14:00

Neznámé spojenectví: Smlouva mezi Východořímany a Anty

Díky kronikářské tradici východořímské říše existuje o dějinách raných Slovanů na dolním Dunaji dostatek zpráv. I přesto nepatří k těm nejznámějším, i když skrývají takovou zajímavost, jako je východořímsko-antská federátní smlouva.

Pavel Horký, 2022-03-29 18:16:00

Priveľké, aby dávali zmysel? II. Záhada „super-dlhých“ domov stredoeurópskeho neolitu

Okrem otázky, prečo dosahovali neolitické dlhé domy tak zdanlivo prehnané rozmery, čelí výskum týchto stavieb aj ďalšej záhade: prečo ich veľkosť tak extrémne kolísala?

Dušan Valent, 2022-03-28 11:42:00

Priveľké, aby dávali zmysel? Záhada dlhých domov stredoeurópskeho neolitu

Úsvit poľnohospodárstva sa na našom území spája s jednou z najväčších záhad mladšej doby kamennej.

Dušan Valent, 2022-03-14 10:37:00

Další válka na Dunaji: Petrova výprava proti Slovanům

Muž v honosném oblečení konstantinopolské smetánky unaveně usedl na polní lůžko ve svém stanu. Byl velitelem teprve několik dní a už musel uklidňovat vojáky bouřící se proti rozkazům jeho bratra, samotného římského císaře. Výprava proti loupeživým Slovanům nezačala vůbec dobře.

Pavel Horký, 2022-02-20 17:51:00

Praveké „žezlá“ a záhada unikátnych karpatských artefaktov doby bronzovej

Pod názvom dvojramenné mlaty, ktorý možno laikovi nenapovie veľa, sa skrýva pozoruhodný záblesk lokálnej kreativity s potenciálne oveľa širším významom, ako je len odznak moci a spoločenského postavenia.

Dušan Valent, 2022-02-14 15:30:00

Jupiter Najlepší Najväčší vyslyšal jeho prosbu: Kto a prečo vztýčil rímsky oltár z Rusoviec?

Na mieste dnešných Rusoviec sa pred dvetisíc rokmi rozkladal rímsky vojenský tábor a  antické pohraničné mestečko Gerulata. Archeológovia tu objavili veľmi dobre zachovaný rímsky oltárik. Nález vyvoláva množstvo otázok. Okrem tradičných archeologických (ako je datovaný alebo či je nájdený na pôvodnom mieste) vyvstávajú otázky ako v detektívke: kto a prečo ho dal postaviť? Komu? A načo slúžil?

Pavol Jelínek, Andrea Námerová, 2022-02-05 01:25:00

Vyhľadávanie

Kúpte si knihu od nášho šéfredaktora
Odoberanie noviniek

Partneri