Molpír a jeho skaza – bolo to inak (?): Nový pohľad na slávne praveké hradisko

Hradisko ľudožrútov? Svätyňa, kde krvilačným bohom obetovali malé deti? Zánik v dôsledku medzikmeňových bojov? Rozmetané „kniežacie sídlo“? Na pravú mieru uvádzame 5 rozšírených omylov a zastaraných informácií o dominantnej „pevnosti“ severozápadu Karpatskej kotliny počas staršej doby železnej.

Dušan Valent, 2022-07-26 04:20:00

„Valkýry“ z doby bronzovej? Ochranní duchovia od kolísky až za hrob vo svetle pravekých artefaktov

Zo švédskej lokality Lysekil – Backa Brastad pochádza z doby bronzovej zaujímavý skalný obraz. V triadickej kompozícii sú na ňom zobrazené tri vtáky s dlhými nohami, ale krátkymi zobákmi, netypickými pre brodivé vtáky. Stoja pred ležiacou ľudskou postavičkou, ktorá je podľa proporcií v pomere k vtákom oveľa menšia. Nastávajú otázky. Ide o dieťa? Mŕtvolu? Čo by mohol tento obraz vyjadrovať?

Pavol Jelínek, 2022-07-21 10:25:00

Nie je tvrdosť ako tvrdosť: Pohľad geológa na záhady kamenárstva starovekých Egypťanov

Ako dokázali starovekí Egypťania opracovať kamene? Odpoveď je jednoduchá - čerpali z milióny rokov starej tradície. Nálezy prvých kamenných nástrojov svojim vekom (3,3 milióna rokov) dokonca predchádzajú prvé nálezy pozostatkov rodu Homo [1]. Bazalty a fonolity, z ktorých sa tieto najstaršie kamenné nástroje zhotovovali, patria medzi veľmi pevné horniny. Napriek tomu (či skôr práve preto) si ich naši predchodcovia vybrali ako materiál na nástroje.

Juraj Littva, 2022-06-01 09:06:00

Egyptológ: Život staroegyptských metalurgov musel byť krátky a neradostný

Aké účinné boli nástroje starovekých Egypťanov a čo o nich vieme? Odpovedá archeológ a egyptológ Martin Odler, ktorá na rozdiel od „tradičných“ archeológov skúma nielen tvary, ale aj chemické a fyzikálne vlastnosti dávnych artefaktov.

Dušan Valent, 2022-05-16 19:44:00

Soumrak avarské moci: Francko-avarské války mezi roky 791-796

Na sklonku osmého století se pozornost franckého krále Karla Velikého obrátila na východ do zemí v povodí Dunaje. Po krátké diplomatické předehře následovala série tažení, která nakonec vedla k zániku Avarského kaganátu.

Pavel Horký, 2022-05-10 18:48:00

Sámové – okno do světa mezolitiků? Čásť první: Kdo jsou Sámové (Laponci)?

Laponsko (Sápmi) se rozprostírá přes severní část celého skandinávského kontinentu a zasahuje až na ruský poloostrov Kola. Lingvisticky spadají Sámové do ugrofinské jazykové skupiny.

Lucie Hotová, 2022-05-02 11:04:00

Egyptské pyramídy – odkiaľ vieme, ako a kvôli čomu ich postavili? II. Výpoveď archeológie

Pokiaľ sa „tajomstvá pyramíd“ snažíte odhaliť na základe seriózneho výskumu, a nie fantastických špekulácií, okrem staroegyptských písomných prameňov a vyobrazení, ktorým sme sa venovali nedávno, sa môžete oprieť aj o množstvo archeologických zistení.

Dušan Valent, 2022-04-25 12:14:00

Neznámé spojenectví: Smlouva mezi Východořímany a Anty

Díky kronikářské tradici východořímské říše existuje o dějinách raných Slovanů na dolním Dunaji dostatek zpráv. I přesto nepatří k těm nejznámějším, i když skrývají takovou zajímavost, jako je východořímsko-antská federátní smlouva.

Pavel Horký, 2022-03-29 18:16:00

Priveľké, aby dávali zmysel? II. Záhada „super-dlhých“ domov stredoeurópskeho neolitu

Okrem otázky, prečo dosahovali neolitické dlhé domy tak zdanlivo prehnané rozmery, čelí výskum týchto stavieb aj ďalšej záhade: prečo ich veľkosť tak extrémne kolísala?

Dušan Valent, 2022-03-28 11:42:00

Priveľké, aby dávali zmysel? Záhada dlhých domov stredoeurópskeho neolitu

Úsvit poľnohospodárstva sa na našom území spája s jednou z najväčších záhad mladšej doby kamennej.

Dušan Valent, 2022-03-14 10:37:00

Další válka na Dunaji: Petrova výprava proti Slovanům

Muž v honosném oblečení konstantinopolské smetánky unaveně usedl na polní lůžko ve svém stanu. Byl velitelem teprve několik dní a už musel uklidňovat vojáky bouřící se proti rozkazům jeho bratra, samotného římského císaře. Výprava proti loupeživým Slovanům nezačala vůbec dobře.

Pavel Horký, 2022-02-20 17:51:00

Praveké „žezlá“ a záhada unikátnych karpatských artefaktov doby bronzovej

Pod názvom dvojramenné mlaty, ktorý možno laikovi nenapovie veľa, sa skrýva pozoruhodný záblesk lokálnej kreativity s potenciálne oveľa širším významom, ako je len odznak moci a spoločenského postavenia.

Dušan Valent, 2022-02-14 15:30:00

Jupiter Najlepší Najväčší vyslyšal jeho prosbu: Kto a prečo vztýčil rímsky oltár z Rusoviec?

Na mieste dnešných Rusoviec sa pred dvetisíc rokmi rozkladal rímsky vojenský tábor a  antické pohraničné mestečko Gerulata. Archeológovia tu objavili veľmi dobre zachovaný rímsky oltárik. Nález vyvoláva množstvo otázok. Okrem tradičných archeologických (ako je datovaný alebo či je nájdený na pôvodnom mieste) vyvstávajú otázky ako v detektívke: kto a prečo ho dal postaviť? Komu? A načo slúžil?

Pavol Jelínek, Andrea Námerová, 2022-02-05 01:25:00

Nejlépe prozkoumané české a moravské rondely

Problematika rondelů je jedním z nejzajímavějších archeologických témat, se kterým se můžete setkat, pokud otevřete knihu či článek o neolitu. Rozsáhlé dřevohlinité stavby, někdy o průměru až stovek metrů, představují první takto komplexní stavby na našem území.

David Hons, 2022-01-17 14:34:00

Zlato a koření aneb soudržnost avarské hordy

Pro porozumění avarským dějinám je klíčové pochopit, co jejich společnost drželo pohromadě. Teprve potom zjistíme, co je hnalo za kořistí a vysokým tributem.

Pavel Horký, 2021-11-14 20:52:00

Nespadli z neba: Odkiaľ pochádzajú a ako sa vyvíjali egyptské pyramídy?

Ak chceme porozumieť, odkiaľ sa vzali pyramídy v Gíze, musíme pozornosť zamerať mimo gízsku plošinu... na historické a náboženské súvislosti. Širší kontext, ktorí fantasti, čo pyramídam v Gíze pripisujú absurdne starý vek, tak radi ignorujú.

Dušan Valent, 2021-11-10 07:58:00

Pre slávu ochotne umierali: Posadnutosť nehynúcou slávou u indoeurópskych bojovníkov

Poetické formulácie vyplývajúce z „posadnutosti“ slávou odhaľujú, že veľkolepé indoeurópske hrdinské príbehy spájajú korene siahajúce do obdobia pred viac ako 5000 rokmi – do obdobia neskorých Praindoeurópanov.

Dušan Valent, 2021-10-27 13:45:00

Kumáni v Uhrách a Velké stepi: o životě kočovníků s Michalem Holeščákem

Kočovní Kumáni jsou v porovnání s mnohem slavnějšími Huny, Avary a Mongoly opomíjeni, navzdory tomu, že výrazně zasáhli do dějin Uher a celé střední Evropy. Abychom pomohli s šířením povědomí o těchto nomádech, jsme se obrátili na Michala Holeščáka, vědeckého pracovníka SAV a položili mu několik otázek o životě ve stepi, kumánské historii a ztvárnění života kočovníků v popkultuře.

Pavel Horký, 2021-10-07 18:14:00

Migrovalo sa častejšie: Populačná história pravekých Čiech pod lupou a v širšom kontexte

Prvá podrobná archeogenetická štúdia zameraná na populačnú históriu konkrétneho regiónu odhalila viaceré doposiaľ nerozpoznané migrácie.

Dušan Valent, 2021-09-30 04:51:00

Tajomstvá „krajiny hradísk“ lužickej kultúry neskorej doby bronzovej

Pred takmer tritisíc rokmi vznikli na našom území reťazce väčších či menších drevozemných opevnení, niekedy v konštrukcii využívajúcich i kameň. Podľa archeológa Ladislava Veliačika ich len v rámci areálu lužickej kultúry vyrástlo zhruba 80 [1]. Zvyšky niektorých dodnes dosahujú monumentálne rozmery. Čo viedlo k ich vzniku?

Dušan Valent, 2021-09-27 06:27:00

Príbeh z doby bronzovej? Vyobrazenie na takmer 4000-ročnej čelenke z Moravy vo svetle indoeurópskych mýtov

Čelenky patria v staršej dobe bronzovej (2300/2200 – 1600 pred n. l.) medzi pomerne zriedkavé nálezy. Okrem hromadných nálezov ich nachádzame takmer výlučne v ženských hroboch [1]. Jeden z výnimočných exemplárov sa podarilo objaviť v moravskej obci Pravčice.

Pavol Jelínek, 2021-09-15 04:22:00

Historie ve službách ideologie: sarmatská teorie o původu Slovanů a sarmatismus

V renesančním Polsku se rozšířila móda spojovat Slovany se starověkými Sarmaty. Tato teorie se později ukázala jako nesprávná, raně novověkému polsko-litevském státu však pomohla vybudovat novou ideologii, která dokázala nesourodý útvar udržet pohromadě.

Pavel Horký, 2021-09-06 09:28:00

Skýti: História a genetický pôvod obávaných stepných kočovníkov

Každý pozná Keltov, Rimanov, starovekých Grékov či Peržanov. O Skýtoch sa však nenatočili filmy, ani seriály, hoci boli v staroveku nemenej významným kmeňovým zoskupením.

Andrea Námerová, Dušan Valent, 2021-08-18 19:18:00

Vojenstvo doby bronzovej: Ako sa bojovalo pred 3600 rokmi?

Neďaleko Košíc v katastri obce Nižná Myšľa stálo v dobe bronzovej jedno z najväčších a najvýznamnejších súdobých opevnených sídlisk. Osídľoval ho ľud otomanskej kultúry, či správnejšie otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. V miestnom archeoskanzene sa 21. 8. uskutoční demonštrácia zbraní a vojenstva doby bronzovej a stredoveku. Opätovne sme sa teda obrátili na Štefana Olšava, jedného zo spoluorganizátorov podujatia a doktoranda na Archeologickom ústave SAV v Nitre, aby našim čitateľom povedal pár slov o „bojovníkoch doby bronzovej“.

Admin, 2021-08-18 08:47:00

Archeológia neviditeľného: Ako lidar odhaľuje hradiská, ale aj skryté stopy rondelov, dávnych ciest a polí

Geoinformatik Tibor Lieskovský odhaľuje často celkom nebadané stopy dávneho osídlenia. Okrem výskumu na našom území sa zúčastnil taktiež najväčšieho archeologického lidarového projektu na svete v Guatemale. Ako sa vo svetle lidarových dát líšia archeologické pamiatky „krajiny Mayov“ od tých zo Slovenska? Čo všetko odkryli a dokážu odkryť lidarové výskumy? A prečo sa pri využívaní tejto metódy vynárajú zásadné morálne a etické dilemy?

Admin, 2021-08-12 13:13:00